Regulamin

REGULAMIN REZERWACJI ZAJĘĆ I ZAKUPU WEJŚCIÓWEK DO SKATEPARKU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki dokonywania rezerwacji udziału w zajęciach organizowanych przez Łódź Skate Club i zakupu wejściówek na teren skate clubu, w tym na zajęcia za pośrednictwem Strony internetowej, która jest obsługiwana i zarządzana przez Operatora strony internetowej tj. POGO Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Starorudzkiej 12e, 93-418 Łódź, NIP: 7252163403, REGON: 365980932, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000650246
 2. Operator Strony internetowej świadczy usługi za pośrednictwem Strony internetowej w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Operator Strony internetowej zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji treści Regulaminu w dowolnym momencie, przy czym każda zmiana Regulaminu jest przekazywana Użytkownikom Strony internetowej poprzez zamieszczenie informacji o zmianie na Stronie internetowej i publikację zmienionego Regulaminu na Stronie internetowej. 
 3. Przed skorzystaniem z procesu rezerwacji lub/i zakupu wejściówek za pośrednictwem Witryny, Użytkownik powinien zapoznać się z Regulaminem i potwierdzić fakt, że przeczytał i zaakceptował jego treść, wybierając opcję „zaakceptuj” w oknie, które otwiera się automatycznie na stronie internetowej
 4. Warunki niniejszego Regulaminu mają zastosowanie, jeśli Użytkownik rezerwuje miejsca i/lub kupuje wejściówki za pośrednictwem Strony internetowej.

 

§ 2 Rezerwacja udziału w zajęciach i zakup wejściówek drogą elektroniczną

 1. Miejsca można rezerwować, a wejściówki kupować online na stronie Łódź Skate Club pod adresem www.lodzskateclub.com. Jednakże rezerwacja może być dokonana tylko przez użytkowników, którzy mają konto i są zalogowani za pośrednictwem strony internetowej.
 2. Aby zarezerwować wstęp na teren skate parku lub miejsce pozwalające na udział w zajęciach albo kupić wejściówkę do skate parku, należy wypełnić formularz rezerwacji lub zakupu poprawnymi i aktualnymi danymi oraz postępować zgodnie z instrukcjami na stronie internetowej. Łódź Skate Club prosi o dokładne i pełne wypełnienie formularza. Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować niemożnością efektywnej rezerwacji miejsca lub zakupu wejściówki.
 3. Użytkownik może albo zarezerwować wstęp na teren skate parku lub miejsce pozwalające na udział w zajęciach (w takim wypadku płatność będzie dokonana w siedzibie Łódź Skate Clubu), albo kupić wejściówkę (zarezerwować miejsce z jednoczesną płatnością online).
 4. Łódź Skate Club zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń w liczbie osób które mogą przebywać jednocześnie na terenie skate parku lub biorących udział w zajęciach, w szczególności aby spełnić wymogi wynikające z przepisów prawa.
 5. W przypadku nieprawidłowego działania formularza rezerwacji lub zakupu zamieszczonego na stronie internetowej, prosimy o natychmiastowy kontakt na poniższy adres kontakt@lodzskateclub.com.
 6. Jeżeli Użytkownik rezerwuje tylko wstęp na teren skate parku lub miejsce na zajęciach bez zakupu wejściówki drogą elektroniczną, powinien dokonać płatności objętej rezerwacją gotówką lub kartą na miejscu najpóźniej przedwstępem na teren skate parku.
 7. Jeśli Użytkownik nie dokona płatności zgodnie z ust. 6 powyżej, Łódź Skate Club może odmówić Użytkownikowi udziału w zajęciach lub wejścia na teren skate parku.
 8. Po zakupie i opłaceniu wejściówki, zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu, wejściówkę można wydrukować w domu lub okazać na urządzeniu mobilnym. Łódź Skate Park prosi o każdorazową weryfikację poprawności zgodności z zamówieniem danych zawartych na wejściówce, w szczególności: terminu i godziny wstępu na teren skate parku.
 9. Okazanie wejściówki uprawnia do wstępu na teren skate parku i udziału w zajęciach objętych wejściówką.

 

§ 3 Płatność za wejściówki

 1. Zapłata za wejściówkę poprzez Stronę internetową odbywa się za pośrednictwem dostępnych usług płatniczych (DotPay.pl), do których Użytkownik zostanie przekierowany niezwłocznie po złożeniu zamówienia, na zasadach określonych w regulaminie dokonywania płatności w usługach płatniczych.
 2. Użytkownik ma możliwość zapłaty za zamówione wejściówki tylko za pomocą metod płatności udostępnionych przez dostępne usługi płatnicze.
 3. Płatności wynikające z jednego zamówienia zawierają cenę wszystkich zamówionych wejściówek,  należy ich dokonać jednorazowo i w całości.
 4. Płatności należy dokonać nie wcześniej niż w momencie składania zamówienia i nie później niż 15 minut po złożeniu zamówienia. Po bezskutecznym upływie czasu płatności zamówienie Użytkownika zostanie anulowane, a Użytkownik zostanie o tym poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres wskazany w zamówieniu.
 5. Ceny wskazane na stronie Łódź Skate Club, w potwierdzeniu zamówienia i na wejściówce są kwotami brutto, zawierają podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Po dokonaniu płatności Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem, która zostanie wysłana na adres podany podczas składania zamówienia.
 7. Reklamacje dotyczące płatności należy składać zgodnie z regulaminem opublikowanym na stronie internetowej odpowiedniego dostawcy poszczególnych usług płatniczych.
 8. Korzystając z płatności wybranej usługi płatniczej, Użytkownik akceptuje zasady płatności i politykę prywatności wybranej przez siebie usługi płatniczej.

 

§ 4 Zwrot wejściówek

 1. Zakupione wejściówki można wymieniać na inne obejmujące wstęp do skate parku lub udział w zajęciach w tej samej cenie, pod warunkiem zgłoszenia takiej zmiany najpóźniej na 24 godziny przed terminem wstępu lub zajęć, na które została zakupiona wejściówka, na adres e-mail kontakt@lodzskateclub.com. Łódź Skate Club ma prawo odmówić zaakceptowania zmiany, jeżeli liczba osób na określony termin nie pozwala na wstęp dodatkowej osoby. W takim przypadku Łódź Skate Club poinformuje Użytkownika o takiej sytuacji i zaproponuje inny termin.
 2. Zwrotu wejściówki zakupionej online można dokonać najpóźniej 24 godziny godziny przed terminem wstępu lub zajęć, na które została zakupiona wejściówka, na adres e-mail kontakt@lodzskateclub.com.  Do  wiadomości należy dołączyć zakupioną wejściówkę oraz  pisemną dyspozycję zwrotu.
 3. Operator Witryny informuje, że prawo do zwrotu biletu wyłączone jest w stosunku do:

a)    osób, które zgłosiły chęć dokonania zwrotu lub wymiany biletu po upływie 24 godzin licząc względem terminu wstępu lub rozpoczęcia zajęć, na które został on zakupiony.

 1. Zgodnie z art. 38 ust. 12 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie dotyczy umowy o świadczenie usług związanych z rozrywką, sportem lub kulturą zdarzenia, jeżeli umowa określa dzień lub okres świadczenia usługi.

 

§ 5 Rozpatrywanie reklamacji

 1. Użytkownik może złożyć reklamacje dotyczące procesu rezerwacji i zakupu wejściówek za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy kontakt@lodzskateclub.com.
 2. W reklamacji Użytkownik powinien wskazać, czego dotyczy reklamacja, oraz podać numer transakcji. Operator Strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy zakup przez Użytkownika, w szczególności z uwagi na podanie niepoprawnych lub nieprawdziwych danych. 
 3. Reklamacja będzie rozpatrzona przez Operatora Strony internetowej w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. O rezultacie rozparzenia reklamacji Operator Strony internetowej poinformuje Użytkownika na piśmie przesłanym pocztą elektroniczną.
 4. Rozpatrzenie reklamacji przez Operatora Strony internetowej nie wyłącza prawa Użytkownika do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.

 

§ 6 Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

 1. W związku z procesem rezerwacji miejsc lub zakupu wejściówek za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik przekazuje Operatorowi Serwisu swoje dane osobowe. Administratorem danych osobowych jest Operator Serwisu. Dane kontaktowe do Operatora jako administratora danych osobowych: POGO SP. Z O.O., ul. Starorudzka 12e, 43-918 Łódź, adres e-mail: kontakt@lodzskateclub.com.
 2. Mimo, że podanie danych osobowych przez Użytkowników Serwisu jest dobrowolne, jest konieczne z powodów wskazanych w pkt 4 poniżej, w szczególności w celu dokonania rezerwacji lub zakupu wejściówek online. W rezultacie bez danych osobowych użytkowników nie jest możliwe dokonanie rezerwacji lub zakupu wejściówek.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celach opisanych w Polityce prywatności i obejmują przetwarzanie w celu umożliwienia i prawidłowego wdrożenia zamówionych usług/produktów (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rada 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE („RODO”); celami przetwarzania danych osobowych są w szczególności:

a)       rozpatrywanie wszelkich skarg, archiwizowanie lub bieżący kontakt związany z zamówioną usługą / produktem - w oparciu o nasze prawnie uzasadniony interes, którym są odpowiednio: wyjaśnianie sprawy, obrona lub rozstrzyganie roszczeń, potrzeba stałego kontaktu (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

b)       doskonalenie naszych produktów i usług, opracowywanie nowych produktów i usług oraz działania marketingowe własnych produktów i usług (w tradycyjnej formie) - w oparciu o nasze uzasadnione interesy, o których mowa w niniejszym rozdziale Regulaminu, w tym dążenie do rozwoju i promocja usług Łódź Skate Parku (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c)       za odrębną zgodą - w zakresie objętym oświadczeniem (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

d)       umożliwienie Operatorowi wypełnienie swoich obowiązków prawnych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 1. W przypadku zakupu wejściówki przez Użytkownika jego dane osobowe mogą zostać przekazane operatorom płatniczym obsługującym usługi, o których mowa w pkt IV pkt. 1 wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do umożliwienia dokonywania płatności. Podmioty, którym udostępnia się dane, są oddzielnymi administratorami tych danych. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania również w tych podmiotach. Z wyjątkiem powyższego i przypadków szczegółowo określonych w osobnych przepisach, zgody na przetwarzanie danych osobowych, postanowień Regulaminu, przypadków ujawnienia danych pracownikom lub współpracownikom Operatora Strony internetowej lub podmiotom wspierającym Stronę internetową, Operator na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych lub przypadków określonych przez prawo (takich jak na przykład udostępnianie danych osobowych zawartych w korespondencji papierowej operatorom pocztowym lub przewoźnikom w celu dostarczania korespondencji, udostępnianie danych osobowych organom państwowym), dane osobowe Użytkowników dane przekazane Operatorowi Strony internetowej nie będą ujawniane osobom trzecim.
 2. Operator Strony internetowej informuje, że wnioski o zgodę kierowane są do osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które mogą złożyć takie oświadczenie we własnym imieniu oraz osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, które działają za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego i uzyskały zgodę na podjęcie działań w celu zawarcia umowy oraz złożenia oświadczeń zgodnie z Regulaminem i Polityką prywatności.
 3. Operator Strony internetowej zapewnia, że dane osobowe przekazywane Operatorowi Strony internetowej przez Użytkowników będą chronione środkami technicznymi zapewniającymi najwyższy poziom bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Dane będą przetwarzane do momentu realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone, oraz do celów archiwizacji - nie dłużej niż jest to konieczne do upływu terminu do zgłoszenia reklamacji za świadczoną usługę, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Jeśli przetwarzamy dane za zgodą, będą one przechowywane do momentu wycofania zgody.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. 2014. poz. 827 z późn. zm., oraz w zakresie wskazanym w powyższej ustawie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się również przepisy zawarte w polityce prywatności.