Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Dane osobowe przekazywane przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO,

I.     ADMINISTRATOREM DANYCH JEST:

POGO Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, z siedzibą w Łodzi przy
ul. Starorudzkiej 12E,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000650246, NIP 7252163403, REGON 365980932.

II.     CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Pogo Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Klientów w celu umożliwienia i prawidłowego wdrożenia zamówionych usług/produktów (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rada 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE („RODO”); celami przetwarzania danych osobowych są w szczególności:

a)         rozpatrywanie wszelkich skarg, archiwizowanie lub bieżący kontakt związany z zamówioną usługą / produktem - w oparciu o nasze prawnie uzasadniony interes, którym są odpowiednio: wyjaśnianie sprawy, obrona lub rozstrzyganie roszczeń, potrzeba stałego kontaktu (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

b)         doskonalenie naszych produktów i usług, opracowywanie nowych produktów i usług oraz działania marketingowe własnych produktów i usług (w tradycyjnej formie) - w oparciu o nasze uzasadnione interesy, o których mowa w niniejszym rozdziale Regulaminu, w tym dążenie do rozwoju i promocja usług Łódź Skate Parku (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c)         za odrębną zgodą - w zakresie objętym oświadczeniem (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

umożliwienie Operatorowi wypełnienie swoich obowiązków prawnych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Pogo Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe poprzez serwis www.lodzskateclub.com co oznacza, że dane te są potrzebne w szczególności do:

a)    utworzenia/ logowania na Konto

b)   rezerwacja i realizacji terminu zajęć / wejść

c)    dokonania rozliczeń

d)   korzystania przez Klienta z wszelkich uprawnień konsumenckich

 

III.RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH

Pogo Sp. z o.o przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest dobrowolna, ale niezbędne do:

1. Rejestracji konta :
- imię i nazwisko
- dane adresowe
- numer telefonu
- adres e-mail

2. Zalogowania się na konto:
- adres e-mail

3. Rezerwacja terminu zajęć / wejść on-line:
- imię i nazwisko
- dane adresowe
- numer telefonu
- adres e-mail

4. Dane podawane przez Klienta opcjonalnie:
- data urodzenia
- PESEL (w przypadku żądania wystawienia faktury)
- NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury zgłoszonego przez przedsiębiorcę)

Operator Strony internetowej zapewnia, że dane osobowe przekazywane Operatorowi Strony internetowej przez Użytkowników będą chronione środkami technicznymi zapewniającymi najwyższy poziom bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Operator Strony internetowej informuje, że wnioski o zgodę kierowane są do osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które mogą złożyć takie oświadczenie we własnym imieniu oraz osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, które działają za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego i uzyskały zgodę na podjęcie działań w celu zawarcia umowy oraz złożenia oświadczeń zgodnie z Regulaminem i Polityką prywatności.

IV.PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane osobowe Klienta przetwarzane są za zgodą, wyrażoną przez Klienta w chwili rejestracji w Serwisie internetowym, w chwili potwierdzenia dokonanej w Serwisie transakcji oraz rezerwacji zajęć i wejść a także w celu realizacji zajęć / wejść przez Klienta.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia zarejestrowanie się w Serwisie.

W związku z przetwarzaniem przez Pogo Sp. z o.o danych osobowych, Klientom przysługują następujące prawa:

1.    Wycofania zgoda w każdej chwili bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Klienta celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że Konto Klienta zostanie usunięte z Serwisu a dane Klienta nie będą przetwarzane przez Pogo Sp. z o.o.. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

2.    Usunięcia danych Klienta w każdej chwili na jego żądanie bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że zostanie usunięte Konto Klienta w Serwisie internetowym a dane nie będą przetwarzane przez Pogo Sp. z o.o.

3.    Sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych Klienta w każdej chwili, zarówno w całości jak i we wskazanym przez Klienta celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie konta Klienta w Serwisie a dane nie będą przetwarzane przez Pogo Sp. z o.o.

4.    Ograniczenia przetwarzania danych osobowych Klienta na jego żądanie, czy to przez określony czas czy w określonym zakresie. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

5.    Poprawienia bądź sprostowania danych osobowych Klienta w każdej chwili. Klient może to też zrobić samodzielnie po zalogowaniu na Konto.

6.    Żądania przekazania posiadane przez Pogo Sp. z o.o. danych Klienta do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się z Pogo Sp. z o.o. przez adres e-mail kontakt@lodzskateclub.com podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać dane Klienta oraz ich zakres, tzn. które dane Klienta mają zostać przekazane przez Pogo Sp. z o.o. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu przez Klienta tego żądania. Potwierdzenie żądania jest potrzebne z uwagi na bezpieczeństwo danych Klienta i uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi o osoby uprawnionej.

7.    Żądania informacji o zakresie przetwarzania przez Pogo Sp. z o.o. danych osobowych Klienta.

Pogo Sp. z o.o. ma obowiązek poinformować Klienta nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez Pogo Sp. z o.o. działaniach.

  V.CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane będą przetwarzane do momentu realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone, oraz do celów archiwizacji - nie dłużej niż jest to konieczne do upływu terminu do zgłoszenia reklamacji za świadczoną usługę, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Jeśli przetwarzamy dane za zgodą, będą one przechowywane do momentu wycofania zgody lub do czasu usunięcia Konta Klienta w Serwisie Internetowym. Usunięcie Konta może nastąpić na żądanie Klienta ale również w przypadku wycofania przez Niego zgody na przetwarzanie danych Klienta, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych Klienta bądź zażądania przez Niego ich usunięcia.

W systemach pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych przez Klienta rezerwacjach oraz transakcjach, których przechowywanie związane jest z obowiązującymi przepisami prawa. 

VI.KONTAKT W SPRAWIE DANYCH OSOBOWYCH

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych, Klient może zgłaszać do Pogo Sp. z o.o. w wybrany przez sposób:

1.    Wiadomości e-mail na adres: kontakt@lodzskateclub.com

2.    Telefonicznie: 604 530 003

3.    Listownie na adres: Pogo Sp. z o.o. ul. Starorudzka 12E, 93-418 Łódź.

VII.POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH

Pogo Sp. z o.o. może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z Pogo Sp. z o.o. W przypadku zakupu wejściówki przez Użytkownika jego dane osobowe mogą zostać przekazane operatorom  płatniczym  obsługującym usługi, o których mowa w pkt IV pkt. 1 wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do umożliwienia dokonywania płatności. Podmioty, którym udostępnia się dane, są oddzielnymi administratorami tych danych. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania również w tych podmiotach. Z wyjątkiem powyższego i przypadków szczegółowo określonych w osobnych przepisach, zgody na przetwarzanie danych osobowych, postanowień Regulaminu, przypadków ujawnienia danych pracownikom lub współpracownikom Operatora Strony internetowej lub podmiotom wspierającym Stronę internetową, Operator na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych lub przypadków określonych przez prawo (takich jak na przykład udostępnianie danych osobowych zawartych w korespondencji papierowej operatorom pocztowym lub przewoźnikom w celu dostarczania korespondencji, udostępnianie danych osobowych organom państwowym), dane osobowe Użytkowników dane przekazane Operatorowi Strony internetowej nie będą ujawniane osobom trzecim. Dane osobowe Klientów Serwisu nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.